من کی هستم؟

نام من مسیح سادات ، متولد دنمارک ، والدین من از افغانستان و بیست وچهار ساله هستم. در آخرین  دوره لیسانس خود در رشته عبری و اسراییل شناسی بخش شرق المیانه پوهنتون (دانشگاه ) کوپن هاگ درس میخوانم وماستری خود را در رشته «جامعه شناسی شرق المیانه » ( شناحت شرق المیانه از دید جامعه شناسی ) در همین یونورستی دوام میدهم.

هدف و برنامه کاری من؟

بسیار علاقه دارم تا بدانم در شرق المیانه و بخصوص در فلسطین و اسراییل چه میگذرد ، با همین آرزومندی و عشق به مسلک ژورنالیزم ، میخواهم کار و تحصیل خود را درین عرصه دوام بدهم .

این علاقه و آرزو وقتی برایم دست یافتنی گردید که دردسامبر ( 2014م ) بفکر ایجاد یک ویبلاگ پیرامون « MENA » ( شرق المیانه تا شمال افریقا ، از مراکش تا افغانستان ، ترکیه ، آسیایی میانه وقفقاز ) که در غرب  کمتردر باره آن معلومات دارند ، افتادم . و اکنون این ویبلاگ موفق (The Turban Times) که من موسس و سردبیرآن هستم ( به همکاری پانزده دوست از ویبلاگ نویسان جوان اروپا و شرق المیانه ) تحت شعار « شرق المیانه ای که شما نمی شناسید » فعال میباشد.

هدف این پروژه ما دادن تصور و ذهنیت نو به خواننـدگان و همکاران ما است که همچنان در سرخط تمام فعالیت های اجتماعی و ژورنالستیک من قراردارد.

واما درین سایت:

ــــ قصه ها و گذارشات از سفر های من بخصوص در شرق المیانه ، فلسطین و اسراییل که زیاد سفر نموده ام ( و سال پاریک سمستررا در تلویزیون اسراییلی تل ابیب پراتیک داشتم ).

ــــ نوشته ها در باره سیاست ، جامعه ، روابط مسلمانان و یهودان ، مهاجران ، فیمنیزیم ، مذاهب و سایر مسایل در سکاندیناویا / اروپا و ( MENA ) بزرگ.

ــــ همچنان نوشته ها در باره جریان کار های من بمثابه یک ژورنالیست « آماتور » و یک دنمارکی / افغان که میخواهد با گفتمان و کار های ژورنالیستیک ، نقش پل ارتباط با مردمان متفاوت از کشور ها ، کلتور ها و دیدگاه های مختلف را ، ایفا نماید.

خواننده گان عزیز میتوانند درموارد فوق سوالات شانرا با من مطرح فرمایند